Deze voorwaarden zijn op 28 januari 2005 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Assen
onder nummer 05.2.

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende termen het navolgende verstaan:

Kemp:                               Handelsonderneming Jan Kemp B.V., gevestigd te Peest;
Contractant:                      de wederpartij, zoals koper/ opdrachtgever/ huurder, van Kemp;
Goederen:                         alle roerende goederen die door Kemp worden verkocht en/of verhuurd;
Voorwaarden:                   deze algemene voorwaarden;
Huurdag:                           een dag waarover huur berekend wordt;
Week:                                een werkweek van 5 opeenvolgende werkdagen van 8 werkuren per dag,
inclusief eventuele feestdagen;
Uitvoering:                        het leveren van gekochte goederen of het ter beschikking stellen van
gehuurde goederen of het verrichten van overeengekomen werkzaamheden,
zoals aan- en onderaanneming van werken;
Uitvoeringstermijn:           de overeengekomen tijd voor uitvoering;

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1  Op al onze transacties zijn uitsluitende deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de contractant slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door Kemp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De contractant met wie eenmaal op de Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar/hem en Kemp.

2.5 Indien één of meerdere bedingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn, laat dit onverlet de toepasselijkheid van de overige bedingen in deze Voorwaarden.

Artikel 3: aanbiedingen/ orders
3.1 Al onze offertes en aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk. Kemp is gerechtigd om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de contractant een aanbod te herroepen.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, reclamemateriaal, prijscouranten e.d. slechts benaderingen die Kemp niet binden.

3.3 Orders/ aanvaardingen van contractanten binden Kemp niet. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd, dan wel op het moment dat Kemp aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eventueel van de Voorwaarden afwijkende, eerder gemaakte, afspraken die niet schriftelijk zijn bevestigd, komen bij de totstandkoming van de overeenkomst te vervallen.

Artikel 4: prijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Kemp voor transport van goederen aan een contractant, die huurder of koper is, zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verzekering, en transport. Deze posten kan Kemp afzonderlijk aan contractant in rekening brengen.

4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst voor Kemp de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren (zoals lonen, sociale premies en materialen) zijn gestegen, is Kemp gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voorzover die kosten tezamen meer bedragen dan 5% van de overeengekomen prijs.

4.3 In aanvulling op het bovenstaande geldt voor goederen die door Kemp zonder chauffeur worden verhuurd, het volgende:
a)    de huur wordt aangegaan voor de periode van een werkdag of een veelvoud hiervan; delen van een werkdag gelden als een huurdag; voor bepaalde goederen die door Kemp worden verhuurd, kan door Kemp een minimum huurperiode worden bepaald;
b)    de huurperiode vangt aan op de dag van het verlaten van het gehuurde van het terrein van Kemp en eindigt op de dag van terugkomst aldaar;
c)    de eventueel terzake de gehuurde goederen te maken brandstofkosten en kosten voor verbruiksstoffen komen voor rekening van de contractant;
d)    de huurtarieven zijn bepaald op gebruik van de goederen in Nederland; indien de goederen in het buitenland worden gebruikt, is Kemp gerechtigd hogere tarieven in rekening te brengen;
e)    voor het gebruik door de huurder van goederen die een urenteller hebben wordt voor elk gewerkt uur buiten de normale werkdag van 8 uur een overuurvergoeding in rekening gebracht, welke per uur gelijk is aan 1/8e deel van de huur voor een werkdag.

Artikel 5: uitvoering, uitvoeringstijd, en afname
5.1  De verplichting tot uitvoering kan door Kemp worden opgeschort zo lang de contractant nog aan enige verplichting jegens Kemp moet voldoen.

5.2  Uitvoeringstermijnen worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.3  Behoudens, in geval van opzet of grove schuld van Kemp, is de contractant in geval van overschrijding van de uitvoeringstijd, nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel is de contractant gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen uitvoeringstijd schriftelijk aan Kemp een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen. Pas bij overschrijding van die termijn, is de contractant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Kemp kan leiden.

5.4  Uitvoering geschiedt op de door Kemp bepaalde wijze. Uitvoering in gedeelten door Kemp is toegestaan.

5.5  De contractant, die koper of huurder is, is gehouden tot volledige afname van de door Kemp geleverde/ verhuurde goederen op het moment dat Kemp deze goederen aanbiedt. Indien contractant deze verplichting schendt, komen alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van de contractant.

5.6  De termijn voor uitvoering vangt aan de dag na de totstandkoming van de overeenkomst of, indien betaling aan Kemp van een bedrag voor of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag heeft plaatsgevonden.

5.7  Indien Kemp voor de nakoming van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van contractant of met haar/ hem gelieerde derden, en deze partij(en) om welke reden dan ook te kort schiet(en), wordt de termijn van uitvoering verlengd met zoveel tijd als Kemp redelijkerwijs nodig heeft om de door dit tekortschieten veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertraging in de uitvoering ontstaat als gevolg van verzoeken van of vanwege de contractant of een overheidsinstantie. De extra kosten die voor Kemp in verband met vertraging ontstaan, komen voor rekening van de contractant.

5.8  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt het leveren van verkochte goederen en het ter beschikking stellen van gehuurde goederen plaats op het terrein van Kemp.

5.9  Indien is overeengekomen dat uitvoering van de overeenkomst elders dan op het terrein van Kemp plaatsvindt, geschiedt dit op het door de contractant schriftelijk opgegeven adres op de begane grond en op een voor vrachtauto’s zonder vertraging en deugdelijk bereikbare plaats. Indien hiervan geen sprake is, is Kemp gerechtigd de meerkosten aan contractant in rekening te brengen.

5.10 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d., blijven eigendom van Kemp of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer door de contractant daarvoor statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek van Kemp teruggeven te worden. De hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien de hulpmiddelen niet worden geretourneerd, zal de nieuwprijs van de hulpmiddelen met een opslag van 5% in rekening worden gebracht.

Artikel 6: risico-overgang
6.1  Het risico voor gekochte of gehuurde goederen gaat over op de contractant op het moment van het in de macht stellen van die goederen door Kemp aan de contractant.

6.2  Het risico van gehuurde goederen gaat weer over op Kemp op het moment dat de huurperiode een eind heeft genomen en de goederen in deugdelijke staat in de macht van Kemp zijn gesteld.

6.3  Gedurende de periode gelegen tussen 6.1 en 6.2 ligt het risico van gehuurde goederen dus steeds bij de contractant.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
7.1  De eigendom van de goederen berust steeds bij Kemp. In geval van verkoop van goederen door Kemp, gaat de eigendom eerst op de contractant over na volledige voldoening door de contractant van al hetgeen de contractant aan Kemp verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen contractant deswege aan Kemp verschuldigd is.

7.2  Indien en zolang de eigendom van geleverde goederen door Kemp is voorbehouden, is het de contractant niet toegestaan deze goederen te vervreemden, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen.

7.3  De contractant mag goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten.

7.4  Indien de contractant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Kemp tekortschiet en Kemp goede grond heeft te vrezen dat in die verplichting tekort zal worden geschoten, is Kemp gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (ook zonder de medewerking van contractant) terug te nemen. Na terugneming zal de contractant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs. De kosten voor terugname van de goederen en het op nieuwe te gelde maken daarvan komen voor rekening van de contractant.

7.5  Indien Kemp van haar eigendomsvoorbehoud gebruik maakt en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in haar macht neemt conform artikel 7.4 gaat het risico, als bedoeld in artikel 6.1, voor de gekochte goederen terug op Kemp op het moment dat deze zich op het terrein van Kemp bevinden.

7.6  Gedurende de periode gelegen tussen 6.1 en 7.5 ligt het risico voor de gekochte goederen dus steeds bij de contractant.

Artikel 8: kwaliteit gekochte/ gehuurde goederen en inspectieverplichting contractant
8.1  De contractant wordt geacht ermee bekend te zijn dat Kemp goederen verkoopt en verhuurt die doorgaans niet nieuw zijn en derhalve reeds zijn gebruikt.

8.2  De contractant die huurder of koper is, is gehouden om voorafgaand aan het sluiten van de koop- en huurovereenkomst de goederen te inspecteren op volledigheid en gebreken.

Voorts zijn de contractant die koper is en de contractant die huurder is, gehouden om de goederen direct voorafgaand aan de levering respectievelijk direct na ontvangst wederom aldus te inspecteren.

Indien de contractant de goederen niet deugdelijk inspecteert, kan dit nimmer aan Kemp worden tegengeworpen.

8.3  Slechts indien na het sluiten van de koopovereenkomst en voor het moment van levering van de goederen zich essentiële gebreken openbaren, is de contractant, die koper is, gerechtigd de koopovereenkomst (partieel) te ontbinden ten aanzien van de niet-deugdelijke goederen. De overeengekomen koopprijs wordt dan naar rato verminderd.

8.4  Indien goederen door of namens een contractant die huurder is, zonder schriftelijk protest in gebruik worden genomen, worden deze goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

8.5  Zijdens Kemp wordt nimmer een garantie verstrekt ten aanzien van de door haar verkochte en verhuurde goederen. Indien verkochte of gehuurde goederen niet deugdelijk functioneren, kan Kemp hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

8.6  Indien zich tijdens de huurperiode gebreken openbaren, is de contractant die huurder is, gehouden om Kemp hiervan terstond mondeling in kennis te stellen. De huurder is gehouden om de betreffende mededeling nog dezelfde dag per telefaxbericht en/of aangetekend schrijven te bevestigen.

Artikel 9: werkzaamheden en inspectieverplichting
in geval Kemp werkzaamheden ten behoeve van een contractant verricht, gelden voorts de volgende bepalingen:

9.1  Kemp verricht slechts die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor zover met betrekking tot de te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, welke schriftelijk zijn vastgelegd, zal de kwaliteit van de te verrichten prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

9.2  Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, draagt de contractant zorg voor de verkrijging van de vereiste vergunningen voor de te verrichten werkzaamheden.

9.3  De contractant is gehouden om direct nadat Kemp haar werkzaamheden heeft voltooid, de verrichte werkzaamheden zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Indien de contractant van mening is dat Kemp haar werkzaamheden niet correct heeft uitgevoerd dient de contractant dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag per telefaxbericht of aangetekend schrijven aan Kemp mede te delen. Op tekorten en/of gebreken die contractant bij een zorgvuldige controle had kunnen constateren, kan geen beroep worden gedaan indien voornoemde schriftelijke mededeling niet heeft plaatsgevonden.

9.4  Indien er sprake is van tekorten of gebreken die niet uit een zorgvuldige controle door de contractant hadden blijken, is de contractant verplicht om binnen twee werkdagen na het ontdekken van een dergelijk tekort/gebrek hiervan per telefaxbericht of aangetekend schrijven mededeling aan Kemp te doen. Indien deze termijn en/of dit vormvoorschrift niet in acht wordt genomen, kan hij Kemp een dergelijk tekort/gebrek niet tegenwerpen.

9.5  Indien een tekort/gebrek, als bedoeld in artikel 9.4, zich één jaar na de uitvoering van de overeenkomst openbaart, kan de contractant hiervoor Kemp evenmin aansprakelijk stellen.

9.6  Indien de door Kemp te verrichten werkzaamheden een periode betreffen van meer dan 5 werkdagen, is de contractant gehouden om wekelijks de reeds verrichte werkzaamheden zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te inspecteren en eventuele opmerkingen terstond per telefaxbericht of aangetekend schrijven aan Kemp kenbaar te maken. Indien de contractant geen tussentijdse inspecties verricht, kan Kemp nimmer worden tegengeworpen dat zij niet deugdelijk heeft gepresteerd.

9.7  Met betrekking tot het herstel van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

  1. a) Kemp zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig mogelijk als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te doen (voeren). De contractant biedt alle daartoe vereiste medewerking.
    b) Het recht van contractant jegens Kemp op herstel vervalt wanneer de contractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemp zelf herstelwerkzaamheden uitvoert c.q. laat uitvoeren.
    c)    Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van de contractant jegens Kemp. Komt de contractant ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
    d)    Indien er sprake is van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Kemp onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Kemp niet tot herstel gehouden. In dat geval zal de overeengekomen prijs worden verminderd tot het bedrag van de deugdelijk verrichte prestatie.
    e)    Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Kemp een plicht tot ongedaanmaking heeft, kan – buiten het onder sub d vermelde geval – pas dan een grond tot ontbinding door de contractant van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Kemp ook na een schriftelijke ingebrekestelling daartoe nalaat om binnen een redelijke termijn tot herstel over te gaan.

Artikel 10: aansprakelijkheid
10.1 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk op grond van een tekortkoming in de nakoming van één of meer verbintenissen, dan wel uit hoofde van onrechtmatig handelen. Wij zijn derhalve uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade indien die schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.

10.2 Aansprakelijkheid voor bedrijfsgevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

10.3 Indien Kemp, om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, zal zij ter harer keuze overgaan tot schadevergoeding of opnieuw uitvoering van de overeenkomst.

10.4 De verplichting tot schadevergoeding voor Kemp zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Kemp, zal de schadevergoeding ook nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering tegen Kemp vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.

10.6 De contractant is gehouden om Kemp te vrijwaren tegen aanspraken door of van derden, welke direct of indirect verband houden met de tussen Kemp en de contractant gesloten overeenkomst.

10.7 De contractant die huurder is, is steeds volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materieel of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materieel.

Artikel 11: betaling en zekerheid
11.1 Kemp is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren of te verhuren goederen of te verrichten werkzaamheden te vorderen en/of anderszins een deugdelijke zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. De contractant is verplicht daaraan te voldoen.

11.2 Betaling dient te geschieden op het schriftelijk overeengekomen tijdstip en/of, indien geen tijdstip schriftelijk is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.3 Indien de contractant enig door haar/hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze Voorwaarden of de overeenkomst niet (tijdig) nakomt, wordt zij/hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Kemp onmiddellijk opeisbaar en kan zij aanspraak maken op de wettelijke rente, vermeerderd met 2% ex artikel 6:119 BW of artikel 6:119 a BW.

11.4 Alle buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de contractant komen voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

11.5 Elke betaling wordt geacht te zijn een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

11.6 Het is de contractant niet toegestaan enige schuld aan Kemp te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Kemp aan de contractant.

Artikel 12: overmacht
12.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Kemp zoals staking, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, ongevallen, bedrijfsstoringen en nagenoeg algemene ziekte van meer dan de helft van de werknemers.

12.2 In geval van overmacht is Kemp gerechtigd de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen op te schorten. Indien een overmachtssituatie langer voortduurt dan twee maanden zijn zowel Kemp als de contractant gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 13: ontbinding
13.1 Indien en zodra de contractant één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd of op enigerlei wijze blijk geeft insolvabel te zijn, is Kemp gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en wettelijke rente te vorderen en worden alle bedragen die Kemp nog van contractant te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

13.2 Kemp is gerechtigd de overeenkomst met de contractant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtgever om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door haar opdrachtgever of haar toeleverancier wordt uitgevoerd. Kemp is, als zij om dergelijke redenen overgaat tot ontbinding van de overeenkomst met de contractant, niet tot schadevergoeding gehouden.

13.3 Tenzij er sprake is van een in deze Voorwaarden genoemde mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst tussen de contractant en Kemp, is ontbinding op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: bijzondere bepalingen ter zake van verhuur van goederen
in aanvulling op de overige bepalingen in deze Voorwaarden geldt terzake het verhuren van goederen door Kemp aan de contractant die huurder is (hierna: “de huurder”) het volgende:

14.1 Het gehuurde dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Na ommekomst van de huurperiode dient het gehuurde wederom in goede en schone staat te worden ingeleverd. Kosten van eventuele schade, reiniging, voorts geleden schade, waaronder huurderving en alle kosten die verband houden met herstelling en vervanging van onderdelen en die geen betrekking hebben op normale slijtage, komen voor rekening van de huurder.

14.2 Kemp verricht het periodiek onderhoud van de gehuurde goederen eventueel in samenspraak met de huurder. Dit heeft geen invloed op de bepaalde huurtermijnen en tarieven. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld het toedienen van antivries, smeerolie en verbruiksstoffen.

14.3 Kemp is gerechtigd om gedurende de huurperiode controle op het gebruik en/of de staat van het gehuurde uit te (laten) oefenen.

14.4 De huurder zal Kemp toelaten om alle herstellingen of vervangingen uit te (laten) voeren die Kemp nodig acht, tenzij Kemp er uitdrukkelijk schriftelijk in toestemt dat de huurder de herstelling zelf uitvoert of laat uitvoeren.

14.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemp mogen de goederen niet worden gebruikt ten behoeve van derden, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,–, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

14.6 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is inzet van de goederen buiten Nederland niet toegestaan, zulks op straffe van verbeurte van een boete welke gelijk is aan het bepaalde in het vorige lid.

14.7 De contractant is niet gerechtigde het gehuurde onder te verhuren, te verkopen, uit te lenen, danwel te belasten met enig beperkt zakelijk of zekerheidsrecht, zulks op straffe van een boete welke gelijk is aan de boete conform het bepaalde in lid 14.5 van dit artikel.

14.8 Als de huurovereenkomst aan wordt gegaan voor een vooraf vastgestelde periode en de huurder het gehuurde eerder retourneert, is Kemp gerechtigd de volledige huurtarieven voor de overeengekomen periode in rekening te brengen.

14.9 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder ten gevolge van welke oorzaak dan ook is de verhuurder gerechtigd de annuleringskosten in rekening te brengen. Deze vergoeding bedraagt:

– 20% van de huurprijs indien de aanvang van de huurperiode binnen één maand van
de annuleringsdatum ligt;
– 30% van de huurprijs indien de aanvang van de huurperiode binnen twee weken van
de annuleringsdatum ligt;
– 40% van de huurprijs indien de aanvang van de huurperiode binnen één week van de
annuleringsdatum ligt;
– 50% van de huurprijs indien de aanvang van de huurperiode binnen twee dagen van
de annuleringsdatum ligt.

14.10 De huurder is gehouden over alle vergunningen en machtigingen te beschikken, nodig voor het werken met de goederen, alvorens de goederen te mogen installeren en/of te gebruiken. De huurder zal er op toezien dat het materieel enkel en alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke vergunningen of wettelijke voorschriften en reglementen.

14.11 Diefstel, verduistering, tenietgaan of vermissing dient direct na ontdekking per aangetekend schrijven of telefaxbericht door de huurder aan Kemp te worden medegedeeld. De huurder is gehouden aangifte bij de politie te doen en onverwijld proces-verbaal op te laten maken en deze aan Kemp te overhandigen.

14.12 Indien de huurder, om welke reden dan ook, niet in staat is het gehuurde wederom aan Kemp ter beschikking te stellen, dient de huurder de vervangingswaarde van het gehuurde aan de verhuurder te worden voldaan, onverminderd het recht van Kemp tot vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 15: toepasselijk recht; bevoegde rechter
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Kemp en de contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de absoluut en relatief bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Kemp.