Handelsonderneming Jan Kemp BV
Veldweg 1, 9334 TM Peest
Kvk. 01160715
Tel: 0592-612727
info@jankempbv.com

Privacybeleid conform AVG

Kemp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Kemp te bereiken via mail of telefoonnummer. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hier geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens welke door ons worden verwerkt

 • Voorletters en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Het doel van het gebruik persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens

Wij dragen zorg dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact)formulier op deze website, per e-mail of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kemp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jankempbv.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging (persoons) gegevens

Kemp maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Door middel van een SSL certificaat hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Hyperlinks naar andere websites

Kemp is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Kemp verwijst. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, edoch kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright

De teksten en fotografie op al deze webpagina’s zijn gemaakt door Kemp. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s (teksten & foto’s) is zonder toestemming van Kemp niet toegestaan. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kemp.

Wijzigingen

Kemp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer / privacy policy voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Overeenkomst Jan Kemp B.V. Website

De Jan Kemp BV – Het bedrijf voor gebruikte overslagkranen website (de “Site”) is een online informatiedienst die door Jan Kemp BV ( “Jan Kemp BV – Het bedrijf voor gebruikte overslagkranen”), onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet hieronder. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, U ZICH AAN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN HIERONDER. ALS JE NIET WENST TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, MAG u geen toegang tot OF GEBRUIK VAN DE SITE. Jan Kemp B.V. – Het bedrijf MAG WIJZIGEN deze overeenkomst ten allen de tijd, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het versturen van de gemodificeerde AKKOORD OVER DE SITE. U GAAT AKKOORD MET de overeenkomst PERIODIEK bewust te zijn van wijzigingen en uw voortdurende TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DE SITE WORDT GEACHT UW BESLISSING aanvaarding van de gewijzigde overeenkomst.
1. Auteursrechten, licenties en Idea Inzendingen.

De volledige inhoud van de site worden beschermd door internationale auteurs- en merkenrecht. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn Jan Kemp B.V. – zijn filialen of andere licentiegevers van derden. U MAG niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden, op enigerlei wijze het materiaal op de SITE, waaronder teksten, grafisch, code en/ of software. U kunt afdrukken en downloaden delen van materiaal uit de verschillende gebieden van de Site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u niets wijzigt of  verwijderd enig auteursrecht of aanduidingen van auteursrecht van de materialen. U gaat ermee akkoord te verlenen aan Jan Kemp BV – Het bedrijf een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, met het recht op sub licentie, om te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken, publiekelijk display en publiekelijk uitvoeren materialen en andere informatie (inclusief, zonder beperking, ideeën daarin voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u overlegt aan een openbare ruimtes van de site (zoals bulletin boards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail Jan Kemp BV – Het bedrijf met alle middelen en in alle media nu bekend of later ontwikkeld. U verleent ook Jan Kemp B.V. – het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, alsmede in verband met alle reclame-, marketing- en promotiemateriaal daarmee verband houden. U gaat hiermee akkoord dat u geen verhaal tegen Jan Kemp B.V.  uitvoert – Het bedrijf voor een vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van welk eigendomsrecht in uw communicatie naar Jan Kemp B.V.

Traffic Server 1.01 MERKEN.

Publicaties, producten, inhoud of diensten die hierin of op de site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van Jan Kemp B.V. – Andere op de Site vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

 1. Gebruik van de Site.

  U begrijpt dat, met uitzondering van de informatie, producten of diensten die duidelijk geïdentificeerd als wordt geleverd door Jan Kemp BV – Het bedrijf voor tweedehands materiaal, controle over alle informatie, producten of diensten op het internet hoe dan ook. Producten en diensten die worden aangeboden via de site of op het internet in het algemeen worden aangeboden door derde partijen, die niet met Jan Kemp BV zijn aangesloten. U begrijpt ook dat Jan Kemp BV,  niet kan garanderen of waarborgen dat voor het downloaden via de site vrij is van infectie of virussen, wormen, andere code’s die zich manifesteren besmettende of vernietigende eigenschappen zal beschikken. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van voldoende procedures en controlepunten om uw specifieke wensen te voldoen voor de nauwkeurigheid van de gegevens input en output, en voor het behoud van een middel buiten de site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens.

  U NEEMT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. Jan Kemp BV – Het bedrijf biedt de site, gerelateerde informatie en geeft UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, VOOR of goedkeuringen dan ook (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN TITEL OF INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de service, enige handelswaar, informatie of SERVICE die VIA DE SERVICE OF op HET INTERNET in het algemeen en Jan Kemp BV – Het bedrijf is NIET AANSPRAKELIJK voor kosten of schade hetzij rechtstreeks of indirect van een dergelijke transactie. Is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en NUT VAN ALLE meningen, adviezen, DIENSTEN, handelswaar en andere informatie die via de dienst of bij internet in het algemeen te evalueren. Jan Kemp B.V.  GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN OF DAT FOUTEN IN DE SERVICE WORDEN GECORRIGEERD ZAL ZIJN.

  U BEGRIJPT VERDER DAT DE PURE AARD VAN HET INTERNET BEVAT ONBEWERKTE MATERIAAL waarvan sommige seksueel expliciet noch beledigend kan zijn voor u. UW TOEGANG TOT DEZE MATERIALEN IS OP UW RISICO. Jan Kemp B.V. – Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  IN GEEN GEVAL ZAL Jan Kemp BV, aansprakelijk voor enige incidentele, of indirecte schade (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF INFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN van de service, of enige informatie of voor transacties die op de service wilt gebruiken, of gedownload van de SERVICE, OF ENIGE VERTRAGING van dergelijke informatie of dienst, zelfs als Jan Kemp BV zijn officiële vertegenwoordiger op DE HOOGTE VAN DE GELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF (II) ENIGE CLAIM TOE AAN fouten of andere onvolkomenheden in de Dienst en/ of materialen INFORMATIE opgehaald via de SERVICE. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DEZE STATEN, Jan Kemp B.V.  aansprakelijkheid beperkt tot DE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET.

  Jan Kemp B.V. doet geen enkele uitspraak over enige andere website die u via deze of die kunnen verwijzen naar deze site. Wanneer u een niet-Jan Kemp BV website, dan kunt u begrijpen dat het onafhankelijk is van Jan Kemp BV en dat Jan Kemp BV, geen controle over de inhoud van die website heeft. Onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

 2. Schadeloosstelling.

  U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Jan Kemp BV, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatie-aanbieders op de Service van en tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van een schending van deze overeenkomst (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon toegang tot de Dienst.

 3. Rechten van derden.

  De bepalingen van de leden 2 (Gebruik van de Service), en 3 (Vrijwaring) zijn ten behoeve van Jan Kemp BV en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatieleveranciers tot de Dienst. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om te beweren en deze bepalingen rechtstreeks af te dwingen tegen u voor eigen rekening te hebben.

 4. Term; Beëindiging.

  Deze overeenkomst kan worden beëindigd door beide partijen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook. De bepalingen van de leden 1 (auteursrecht, licenties en Idea Inzendingen), 2 (Gebruik van de Service), 3 (Vrijwaring), 4 (Rechten van derden) en 6 (Diversen) blijven na beëindiging van deze overeenkomst.

 5. Diversen.

  Deze overeenkomst wordt allemaal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederland van toepassing zijn op afspraken gemaakt en uit te voeren in Nederland. U gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure tussen Jan Kemp BV en u voor welk doel met betrekking tot deze overeenkomst of verplichtingen van de partijen hieronder uitsluitend in een federale staat of bevoegde rechtbank zitten in Nederland wordt gebracht. Elke oorzaak van de actie of vordering die u kan hebben met betrekking tot de dienst moet binnen één (1) jaar worden begonnen nadat de claim of oorzaak van de actie is ontstaan ​​of een dergelijke claim of oorzaak van de actie is verjaard. Jan Kemp B.V. aan te dringen op of af te dwingen strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of rechts. Noch de loop van gedrag tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen op enige bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen. Jan Kemp B.V. kan zijn rechten en plichten in het kader van deze overeenkomst aan enige partij op elk moment zonder kennisgeving aan u toe te wijzen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

01-07-2022